Voorbeeldvragen voor studentencertificeringen

Grondbeginselen van techniek

 1. Welke van de volgende houtsoorten wordt geclassificeerd als naaldhout?
  1. Esdoorn
  2. As
  3. Sparren
  4. Populier
 2. Burgerlijk ingenieurs __________.
  1. elektrische energiesystemen ontwerpen
  2. mechanische hardware ontwikkelen
  3. ontwerp bruggen, wegen en dammen
  4. ontwerpsystemen met katrollen, tandwielen en koppel
 3. De hardheid van staal kan met al deze methoden worden verhoogd, behalve met __________.
  1. sinteren
  2. strekken
  3. Hameren
  4. koolstof toevoegen
 4. Als u drie fulltimebanen hebt ontvangen, één voor €12 per uur, één voor €1400 per maand en één voor €26.500 per jaar, welke baan zou u dan moeten nemen als salaris uw enige overweging was?
  1. $ 1.400,- per maand
  2. $ 12 per uur
  3. $ 26.500 per jaar
  4. $ 12 per uur en $ 1.400 per maand zijn hetzelfde
 5. Mike reed 600 mijl op zijn fiets en had onderweg een reservewiel bij zich. Om een ​​gelijke slijtage van alle drie de banden te garanderen, verwisselde hij zijn banden tijdens het reizen. Hoeveel kilometer slijtage heeft elke band opgelopen?
  1. 300
  2. 1200
  3. 200
  4. 400
 6. Een temperatuur van 40 graden C is gelijk aan __________ graden F.
  1. 98
  2. 126
  3. 104
  4. 158
 7. Welke eenheden worden gebruikt om elektrische stroom te meten?
  1. Ampère
  2. Weerstand
  3. Watt
  4. Volt
 8. Robots die zichzelf besturen zonder menselijke controle moeten ________gebruiken.
  1. optische encoders
  2. een holonomische drive
  3. zender en microschakelaars
  4. een microcontroller en autonome programmering
 9. In welke van de volgende omstandigheden zou het dragen van een veiligheidsbril NIET nodig zijn?
  1. Bij gebruik van elektrisch gereedschap
  2. Wanneer u op de productievloer bent
  3. Bij het werken met de kopieermachine
  4. Bij het samenstellen van een product
 10. Veiligheid ORANJE staat voor:
  1. Veiligheidsvoorzieningen en knelpunten
  2. Afvalopslag- en opruimruimtes
  3. Looppaden, balustrades, struikelgevaren en machineruimtes
  4. Gevaar-/nood- en branduitrusting
 11. Een robotarm voor een assemblagelijn zou worden gemaakt door a(n) ____________.
  1. Mechanische ingenieur
  2. Computer ingenieur
  3. Elektrotechnisch ingenieur
  4. Team van ingenieurs uit verschillende technische disciplines die samenwerken
 12. Hieronder volgen vier stappen van de Engineering Design Cycle. Als je ze op volgorde legt, welke van de volgende stappen zou dan stap 2 zijn?
  1. Identificeer het probleem
  2. Ontwerp
  3. Brainstorm
  4. Test
 13. Als de X-positie 3,5 is, de Z-positie -0,3 en de Y-positie 2 is, moeten de Cartesische coördinaten als volgt worden geschreven:
  1. (3,5, 2, -0,3)
  2. (-0,3, 2, 3,5)
  3. (3,5, -0,3, 2)
  4. (2, 3,5, -0,3)
 14. Een 3-aanzicht of winkeltekening is hetzelfde als __________.
  1. een picturaal
  2. een axonometrische projectie
  3. een isometrische tekening
  4. een orthografische projectie

Pre-engineering in de lucht- en ruimtevaart

 1. De aspectverhouding van een vleugel is nuttig voor ingenieurs omdat deze helpt bij het berekenen van de lift en de weerstand. Wat is de aspectverhouding van een rechthoekige vleugel als de spanwijdte 20 meter is en de breedte van de vleugel, ook wel de koordelengte genoemd, 2 meter is?
  1. 2
  2. 20
  3. 10
  4. 15
 2. Als een vliegtuig niet versnelt en in hoogte stijgt, wat is dan waar?
  1. De stuwkracht is groter dan de weerstand en de lift is kleiner dan het gewicht
  2. De weerstand is groter dan het gewicht en de lift is groter dan de stuwkracht
  3. Lift is gelijk aan Drag en Gewicht is gelijk aan Thrust
  4. De lift is groter dan het gewicht en de weerstand is gelijk aan de stuwkracht

Chemische pre-engineering

 1. Gebruik de Ideale Gaswet om de druk in de atmosfeer van een gas te bepalen, gegeven een volume van 0,886 L, het aantal moleculen, n = 0,00801 mol, en een temperatuur van 311 K. De gasconstante, R, is 0,08206 L·atm/ mol•K.
  1. 2,31 atm
  2. 23,1 atm
  3. 0,002 atm
  4. 0,231 atm
 2. Bepaal het massapercentage van een zoutoplossing van 100 gram die 30 gram zout bevat.
  1. 1,5%
  2. 15%
  3. 0,30%
  4. 30%

Civiele pre-engineering

 1. Voorgespannen beton is beton
  1. uitgehard onder zeer warme atmosferische omstandigheden
  2. uitgehard onder atmosferische omstandigheden onder hoge druk
  3. gebruikt in gebieden voor zware belastingen om buigen en buigen mogelijk te maken
  4. flexibel en vloeiend
 2. Trussen werken omdat de individuele leden
  1. zijn sterker dan één grote balk
  2. koppel en herverdeel de spannings- en drukbelastingen gelijkmatig in een constructie
  3. G. bevinden zich in een bepaald patroon dat uniek is voor spanten
  4. kan compressie weerstaan

Elektrische pre-engineering

 1. Een motor in een trein zet 160.000 J elektrische energie om in 80.000 J kinetische energie. Hoe efficiënt is de motor?
  1. 80%
  2. 75%
  3. 200%
  4. 50%
 2. Welke van de volgende wordt niet gemeten op basis van frequentie?
  1. Licht
  2. Warmte
  3. Lijnstroom
  4. Geluid

Pre-engineeringtechnologie

 1. Frequentie wordt gemeten in
  1. hertz
  2. volt
  3. versterkers
  4. ohm
 2. Welke van de volgende is geen technische tekening?
  1. Isometrisch
  2. Orthografisch
  3. Werktekening
  4. Artistieke weergave

Mechanische pre-engineering

 1. Het mechanische voordeel van een machine is
  1. de invoerkracht gedeeld door de uitvoerkracht
  2. de afstand waarover de invoer beweegt, gedeeld door de afstand waarover de uitvoer beweegt
  3. altijd groter dan of gelijk aan 1
  4. de afstand waarover de uitvoer beweegt, gedeeld door de afstand waarover de invoer beweegt
 2. Volgens de tweede wet van de thermodynamica geldt
  1. alles in het universum zal uiteindelijk het absolute nulpunt bereiken
  2. entropie neemt altijd af
  3. entropie zal voor altijd toenemen
  4. alles in het universum zal uiteindelijk dezelfde temperatuur hebben

Productietechnologie Pre-Eng.

 1. Een trekproef bestaat uit een materiaal dat wordt onderworpen aan
  1. rotatiekrachten tot vervorming
  2. uniaxiale spanning tot falen
  3. uniaxiale spanning tot vervorming
  4. rotatiekrachten tot falen
 2. Pneumatische systemen vereisen
  1. vloeistoffen zoals olie of water om te kunnen werken
  2. kooldioxide
  3. 3' stikstofoxide
  4. een compressor

CS-pre-engineering

 1. Welke van deze is geen gebruikelijke programmeertaal?
  1. Python
  2. Java
  3. SQL
  4. C++
 2. Wat is de binaire representatie van 11?
  1. 00011010
  2. 00101111
  3. 00001011
  4. 00110000

Antwoord sleutel

Grondbeginselen van techniek

 1. C
 2. C
 3. B
 4. C
 5. D
 6. C
 7. A
 8. D
 9. C
 10. A
 11. D
 12. C
 13. A
 14. D

Pre-engineering in de lucht- en ruimtevaart

 1. C
 2. D

Mechanische pre-engineering

 1. B
 2. C

Chemische pre-engineering

 1. D
 2. D

Productietechnologie Pre-Eng

 1. B
 2. D

Civiele pre-engineering

 1. C
 2. B

CS-pre-engineering

 1. C
 2. C

Elektrische pre-engineering

 1. D
 2. B

Technische technologie

 1. B
 2. D